Connectors ecològics

A Gelida es creuen dos connectors ecològics reconeguts en el Pla Director de l’Alt Penedès que permeten la mobilitat de la fauna a escala regional entre espais protegits PEIN i Natura 2000. En direcció nord-sud hi ha el connector Ordal-Roques Blanques-Montserrat, i per la plana hi transcorre el connector ecològic del riu Anoia, en direcció oest-est. Els meandres de la plana fluvial entre les Cases Noves i el Puig connecten amb el connector format pel torrent de la Rierussa (provinent de les valls de l’Anoia) i la Vallbardina (provinent d’Ordal). El Pla d’Ordenació Urbana Municipal de Gelida es va esmenar per reconèixer el connector Ordal-Montserrat en el sector del Puig i la Vallbardina, però encara avui en el sector de la Rierussa hi té una greu discrepància amb el Pla director de l’Alt Penedès, tot i tractar-se d’una planificació comarcal de rang superior.

(mapa connectors)